Наукові розробки

Газифікація вугілля в розплаві шлаку

Термостійкий матеріал для теплоізоляції

Імпульсний метод визначення корозійно-механічних пошкод і залишкового ресурсу обладнання

Ресурсозберігаюча технологія вилучення металів з відпрацьованих каталізаторів

Одностадійне виробництво водню в рідкому високотемпературному теплоносії

Аерозольний нанокаталіз (AnC) Світовий пріоритет України!

Комплексна високоінтенсивна технологія промислової підготовки нафти

Керівник- д.х.н., професор Тюпало М.Ф., к.т.н., доцент Пономарьов В.Н.

Головний зміст: нова технологія зневоднення та знесолення “ сирої нафти ” , що перевершує за своїми техніко-економічними показниками існуючі методи нафтопідготовки.

Розробка регенеративних каталітичних методів очищення промислових газових викидів від сірководню на нафтопереробних заводах

Керівник- д.х.н., професор Тюпало М.Ф., к.т.н., доцент Пономарьов В.Н

Головний зміст: пропонується технологія окислення сірководню хиноїдними органічними сполуками до елементарної сірки з наступною регенерацією окислювача.

Аерозольний нанокаталіз – новий напрям у хімічній технології ХХI століття

Керівник- д.т.н., професор, Заслужений діяч науки та техніки України Глікін М.А

Головний зміст: Аерозольний нанокаталіз – нова науково-технологічна розробка здійснення газофазних процесів. Має світовий пріоритет. Реагенти, залучені в процеси аерозольного каталізу, можуть знаходитися в будь-якому агрегатному стані (газоподібному, рідкому, шламоподібному та твердому). Тверді сполуки можуть бути як реагентами, так і продуктами реакції. За аерозольною технологією проведено реакції: окислення, відновлення, вінілювання, дехлорування, конверсії, піролизу, отримання енергії окисленням палив будь-якого агрегатного стану без генерування токсичних сполук, утилізація та знешкодження промислових та спеціальних відходів. Починаючи з 60-х років ХХ століття системно розглядаються нанотехнології в різних галузях промисловості. У хімічній технології очікувані високі результати за швидкістю реакції отримані лише аерозольним нанокаталізом. Після наших публікацій групи та лабораторії аерозольного каталізу з’явились у Німеччині, Росії та інших країнах. Виконано проекти дослідних та промислових установок.

Процеси піролізу в рідкому високотемпературному теплоносії

Керівник– д.т.н., професор, Заслужений діяч науки та техніки України Глікін М.А.

Каталітичне знешкодження високотоксичних відходів будь-якої сполук

Керівник – д.т.н., професор Глікін М.А.

Технологія хімічної переробки вугілля

Керівник д.т.н. професор, Заслужений діяч науки та техніки УкраїниГлікін М.А. к.х.н., доцент Мамедов Б.Б.

Головний зміст: Нова технологія газифікації вугілля та одержання синтетичних палив.

Фасадна органосилікатна фарба

Керівник– д.х.н., професор Кудюков Ю.П.

Головний зміст: Нова технологія отримання однокомпонентних фасадних фарб на основі органосилікатних композицій.

Тепло-вогнезахисні покриття для процесів переробки і транспортування нафти й газу

Керівник– д.х.н., професор Кудюков Ю.П.

Термомагнітний газоаналізатор з корекцією за “роторним” ефектом

Керівник– д.т.н., професор Стенцель Й.І.

Головний зміст: універсальний термомагнітний газоаналізатор для визначення концентра­ ції кисню в газових сумішах, який дозволяє вимірювати концентрацію кисню в діапазоні від 0 до 100 % і відрізняється від аналогів удвічі вищою чутливістю.

Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором

Керівник– д.т.н., професор Стенцель Й.І.

Головний зміст: атомно-абсорбційний спектрофотометр для вимірювання мікроконцент рації металів в речовинах, який дозволяє з високою точністю вимірювати мікроконцентрацію ме­талів (до 70 елементів таблиці Менделєєва) і відрізняється від аналогів у 2,5 рази вищою чутливі­стю.

Засоби контролю характеристик технологічних середовищ на базі використання поверхневих ультразвукових хвиль

Керівник– д.т.н., доцент Поркуян О.В.

Головний зміст: розроблено алгоритм та засоби контролю за станом речовини на основі аналізу характеристик поверхневих ультразвукових хвиль.

Розробка ресурсозберігаючих технологій каталізаторів з використанням відпрацьованих каталізаторів як сировини

Керівник–к.т.н., доцент Суворін О.В.

Головний зміст: нова технологія суміщеної утилізації відпрацьованих каталізаторів та відходячих нітрозних газів з одержанням традиційної каталізаторної сировини.

Технологія утилізації стічних вод та відпрацьованих електролитів гальванічних виробництв

Керівник–к.т.н., доцент Суворін О.В.,Ожередова М. А.

Головний зміст: технологія і установка локального реагентного знешкодження стічних вод і відпрацьованих електролитів гальванічних виробництв.

Розробка обладнання для каталітичного спалювання вуглеводнів для одержання теплоносія з високим коефіцієнтом корисної дії

Керівник– к.т.н., доцент Тюльпінов О.Д.

Головний зміст: Получение и применение санитарночистого по вредным веществам газового теплоносителя для целей отопления путем прямого направления в помещение, которое отапливается, позволит количественно использовать теплоту парообразования реакционной воды и экономить топливо в сравнении с современными технологиями не менее чем на 16%.

Високоінтенсивна технологія добування йоду

Керівник– д.т.н., доцент Мемедляєв З.Н.

Захист металів від корозіі у присутності озону

Керівник– к.т.н., доцент Татарченко Г.О.

Головний зміст: підбір корозійно – стійких конструкційних матеріалів для середовищ, що озонуються.

Пакет прикладних програм для керування технологічними процесами КВАРЦ

Керівник– к.т.н., доцент Щербаков Є. В.

Головний зміст: В пакеті КВАРЦ візуальні засоби конфігурування використовуються на всіх етапах розробки, налагодження, доведення до належного рівня функціонування та супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП).

Методика розробки механізму управління персоналом на синергетичних засадах

Автори– к.е.н., доцент Шевцова Г.З.ст. викл. Хандій О.О.

Головний зміст: Модель та методика розробки механізму управління персоналом, що ґрунтується на організації позитивної синергетичної взаємодії персоналу та використанні ін­ струментів й факторів самоорганізації.

Методика планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства з урахуванням різних географічних сегментів ринку

Керівник– к.е.н., доцент Большенко С.Ф.

Головний зміст: Методика планування, що передбачає використання методів зіставлення валових та граничних показників для визначення оптимальних обсягів продукції, яка реалізується на різних географічних сегментах ринку збуту.

Методика прогнозування витрат на ремонти основних засобів хімічних підприємств

Автори Швець Н.В. к.ф-м.н., доцент Бродський О.Л.

Головний зміст: Методика розроблена для підвищення ефективності планування заходів щодо оновлення багатотоннажних хімічних агрегатів.