Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємств була створена у 1997 р на підставі наказу Мінвузу УРСР № 234 від 01.07.77 р. в складі Рубіжанського філіалу Ворошиловградського машинобудівного інституту.

Згідно з ліцензією (серія АЕ №270782 від 02.07.2013 р.) кафедра економіки підприємств здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: 7.03050401 “Економіка підприємства” (денна та заочна форми навчання); 7.03050901 “Облік і аудит” (заочна форма навчання). Підготовка фахівців є багатоступеневою: 1 ступінь – бакалавр (термін навчання 4 роки); 2 ступінь – спеціаліст (термін навчання 1 рік).

Професорсько-викладацький склад кафедри представляють 8 викладачів, з яких 6 мають наукові ступені та вчені звання. На кафедрі підготовлено чотири кандидати наук, з 2005 року опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі – 10 монографій, 11 навчальних посібників. Головний науковий напрямок кафедри економіки підприємств: «Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничих систем регіону на засадах самоорганізації», який формується на основі дослідницької роботи викладачів кафедри і присвячений удосконаленню економічного управління розвитком потенціалу підприємств регіону; дослідженню сучасного стану й умов розвитку виробничих систем регіону та розробці організаційно-економічних механізмів управління їх самоорганізацією.

Високий професійний рівень викладачів кафедри, використання у навчальному процесі передових технологій, у тому числі новітніх комп’ютерних інформаційних систем («1С: Підприємство», Галактика, Парус, Інтелект Сервіс (програми серії БЕСТ), Аналітична система Project Expert (Trial версія), Pro Invest Consulting (система Project Expert)), та прогресивних методів навчання, забезпечують високий рівень підготовки студентів, формують їх компетенції як висококваліфікованих фахівців у різних галузях народного господарства.

Навчальний процес кафедра економіка підприємств веде за переліком дисциплін у відповідності до навчальних планів, узгоджених з МОН України. За всіма курсами є відповідне навчально-методичне забезпечення.

Провідні навчальні дисципліни кафедри:

– викладаються на обох напрямах:
політекономія, історія економіки та економічної думки, регіональна економіка, макро- і мікроекономіка, економіка підприємства, економічний аналіз, гроші та кредит, фінанси, маркетинг, менеджмент, економіка праці і соціально-трудові відносини, оподаткування підприємств та ін.;

– навчальні дисципліни за напрямом «Економіка підприємства»:
стратегія підприємства, організація виробництва, економіка та організація інноваційної діяльності, проектний аналіз, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, потенціал і розвиток підприємства, планування і контроль на підприємстві, економічна діагностика, бухгалтерський облік та ін.;

– навчальні дисципліни за напрямом «Облік і аудит»:
бухгалтерський облік (загальна теорія), фінансовий облік, облік у банках, облік у бюджетних установах, управлінський облік, аудит, звітність підприємств, аналіз господарської діяльності, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, облік і звітність в оподаткуванні, облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організація обліку та ін.

Професорсько-викладацьким складом інституту та кафедри економіка підприємств проводиться значна робота щодо поповнення та поновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази для підготовки фахівців за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит».

Колектив кафедри активно займається науковою роботою відповідно до Закону України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки із залученням студентів. За останні 5 років за участю співробітників кафедри опубліковано понад 100 наукових статей у фахових виданнях та понад 200 тез доповідей на конференціях різних рівнів. З них за участю студентів опубліковано 7 статей та більше 140 доповідей на конференціях різного рівня.

Результати навчальної та науково-дослідної роботи студентів кафедри були високо оцінені на Всеукраїнських олімпіадах з фахових дисциплін. Студенти кафедри стали переможцями та лауреатами конкурсів бізнес-планів інвестиційних проектів, а також учасниками науково-практичних фахових конференцій у провідних вищих навчальних закладах країни та міжнародних олімпіадах за IT-технологіями.

Студенти кафедри «Економіка підприємств» щорічно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт за спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства» та 7.03050901 «Облік і аудит» та отримують дипломи І-ІІІ ступенів і перемагають в номінаціях: «за актуальність теми дослідження», «за оригінальність запропонованих заходів», «за найвищий рівень апробації досягнутих результатів дослідження», «за практичну цінність рекомендацій до пропозицій», «за найвищий економічний ефект від проектних пропозицій», «за найвищу багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми», «за найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)» та ін.

Кафедрою постійно проводиться робота щодо вивчення потреб у спеціалістах з економіки підприємства й обліку і аудиту в регіоні. З цією метою кафедрою економіки підприємства підтримуються зв’язки з промисловими і комунальними підприємствами, бюджетними та фінансовими установами, іншими підприємницькими структурами міста та регіону (ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», ПрАТ «ЛИНІК», комунальними підприємствами тощо). В результаті співпраці студенти отримують місця для проходження виробничої та переддипломної практики, а також можливості подальшого працевлаштування, а підприємства – кваліфікованих фахівців.