Кафедра комп’ютерної інженерії


ІСТОРІЯ

Завідувач кафедри
Рязанцев Олександр Іванович
д. т. н., професор.

Кафедра “Комп’ютерної інженерії” заснована у 1984 році як кафедра “Електронно-обчислювальних машин”. Завідувач кафедрою Рязанцев Олександр Іванович – кандидат технічних наук, доцент. Кафедра готує бакалаврів за напрямком 0915 – “Комп’ютерна інженерія” та спеціалістів й магістрів за спеціальностями 8.091501 “Комп’ютерні системи і мережі”, 8.091502 “Системне програмування”. Підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами навчання. Фінансування: бюджетне і контрактне. З 2002 року на кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 05.13.03.

На кафедрі ведеться активна наукова робота за напрямками:
• системний аналіз у проектуванні технозонних інформаційних систем
• автоматизація і програмування комп’ютерних систем керування.

ДИСЦИПЛІНИ

• Автоматизовані інформаційні системи
• Алгоритмізація та формальні перетворення
• Архітектура обчислювальних машин
• Візуальні засоби розробки програмних систем
• Експертні системи
• Інтерфейс інтелектуальних систем
• Комп’ютерна графіка
• Комп’ютерна електроніка
• Комп’ютерне моделювання процесів та систем
• Комп’ютерні мережі. Проектування та експлуатація
• Комп’ютерні системи керування
• Логічне програмування
• Методологія та організація наукових досліджень
• Мережі ЕОМ
• Методи захисту програмного забезпечення
• Мультимікропроцесорні системи
• Надійність, контроль діагностика та експлуатація ЕОМ
• Обчислювальні системи
• Операційні системи
• Операційні системи паралельної обробки інформації
• Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютерізації
• Основи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки
• Основи захисту інформації
• Паралельні обчислювальні системи та середовища
• Периферійні пристрої
• Прикладна теорія цифрових автоматів
• Пристрої зв’язку з об’єктом
• Програмне забезпечення систем Multimedia
• Програмування
• Проектування великих інтегральних схем на базі ПЛІС
• Проектування інтелектуальних систем
• Системи обробки зображень та розпізнавання образів
• Системи управління базами даних
• Системи цифрової обробки інформації(офісні прикладення)
• Системне програмне забезпечення
• Системне програмування
• Теорія автоматичного керування
• Технічна діагностика комп’ютерних систем
• Технологічні системи автоматизації програмування
• Цифрові ЕОМ