Студентам та співробітникам СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ)


Контактні телефони для луганських студентів СНУ ім. В. Даля

Навчальний процес в осінньому семестрі 2014-2015 н.р. буде здійснюватись за гнучким очно-дистанційним графіком. Розклад занять знаходиться у стадії розробки і буде наведений на цьому сайті. Телефон гарячої лінії (093)714-65-68

Відбулося засідання Вченої ради СНУ ім. В. Даля

Р І Ш Е Н Н Я
засідання вченої ради Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля

Протокол №1
м.Київ

Про організацію
дистанційного навчання в 2014-2015 н.р.

Надзвичайно складна ситуація, що склалася у Луганську та Луганській області напередодні нового 2014-15 навчального року, вимагає пошуку нетрадиційних підходів до організації учбового процесу, використанню нових комунікаційних варіантів його проведення.

У теперішній важкий час вищим пріоритетом ректорату, керівників структурних підрозділів, викладачів, співробітників та студентів Далівського університету є забезпечення життя та здоров’я кожного далівця, особливо в умовах бойових дій на території Луганської області. Виходячи з цього, необхідно мінімізувати переміщення учасників навчального процесу, сконцентрувавши переважну частину навчання в межах дистанційної форми.

Таке акцентування навчального процесу на дистанційній формі його організації для нашого університету почалося ще у 2012 році й реалізується у відповідності із діючою «Концепцією розвитку дистанційного навчання у СНУ ім. В. Даля», затвердженою рішенням Вченої ради СНУ ім. В. Даля (протокол № 4, від 27 грудня 2012 р.). Організація навчального процесу за дистанційною формою здійснюватиметься на засадах «Положення про дистанційне навчання України», затвердженого наказом № 466 Міністерства вищої освіти і науки України від 25.04.13 року та розробленого в контексті означеного документа “Положення про дистанційне навчання СНУ ім.В.Даля”.

Відповідно названих документів дистанційне навчання в СНУ ім. В.Даля є частиною системи освіти університету з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що дозволяє втілювати в навчальний процес на рівнях вищої, післядипломної освіти, а також самоосвіти. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Саме можливість існування взаємної віддаленості учасників навчального процесу робить дистанційну форму навчання вкрай важливою і такою, що має переважно використовуватися у складних умовах проведення освітньої діяльності

За два минулих роки при підготовці до переходу на систему дистанційного навчання в університеті завершено розробку та формування декілька тисяч дистанційних курсів – інформаційних продуктів, які представлені у квітні 2014 р. для перевірки до Міністерства вищої освіти і науки України і є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами. Крім того, для проведення занять з дистанційної форми здійснили відповідну підготовку 540 викладачів, які сертифіковані щодо цього виду викладацької діяльності. Тобто, університет має відповідні кадрове та системотехнічне забезпечення, що дає йому право впроваджувати технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної, вечірньої та заочної форм навчання (пункт 2.9. “Положення про дистанційне навчання”).

Слід зазначити, що за минулий період дистанційні курси вже випробувались у Кримському факультеті, а також використовувались в режимі відеоконференцій в інших відокремлених структурних підрозділах із залученням професури Луганська та інших країн.

Таким чином, на теперішній час в Далівському університеті організаційне, кадрове, науково-методичне, матеріально-технічне, інформаційне та програмне забезпечення навчального процесу повністю відповідають «Вимогам до вищих навчальних закладів, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців», затверджених Наказом МОН України № 1518 від 30.10.2013р. Викладене є фундаментальною основою для успішного освоєння цього виду освітньої діяльності.

На підставі вищезазначеного Вчена рада постановляє:

 1. З метою забезпечення студентам університету можливості на здобуття вищої освіти за обраними напрямами підготовки і спеціальностями та згідно з пунктом 2.10. Положення про дистанційне навчання, яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки № 466 від 25 квітня 2013 року, визнати переважною формою проведення освітньої діяльності у СНУ ім. В.Даля з 01.09.2014 р. дистанційну форму навчання. Всім керівникам навчальних підрозділів університету скоректувати відповідно цього роботу своїх колективів. Термін – протягом осіннього семестру.
 2. На початку цього навчального року (з 1.09.2014р. і до періоду припинення бойових дій та відновлення енергозабезпечення міста Луганська) центр управління та інформаційного забезпечення дистанційною формою навчання перенести до Сєвєродонецького технологічного інституту СНУ ім. В.Даля (http://sti.snu.edu.ua/ ,телефон «гарячої» лінії: (06452) 4-03-42), де мають бути організовані також іспити, випробування, установчі сесії, перескладання тощо.
 3. Всім керівникам структурних підрозділів, перш за все, завідуючим кафедр, забезпечити організований початок нового навчального року на базі Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). При цьому першочерговим завданням є налагодження контактів через мережу Інтернет та інші канали зв’язку з кожним викладачем, співробітником, студентом з широким долучанням до цієї роботи кураторів та старост груп.
  Термін – 15.09.2014р.
 4. Протягом вересня 2014 року опрацювати систему управління процесом комунікації учасників навчально-виховної роботи, а також механізми управління та контролю якості організації навчання, діяльності викладацького складу, служб університету і студентів. Створити для цього оперативний центр управління та нформаційного забезпечення при Сєвєродонецькому технологічному інституту СНУ ім. В.Даля під загальним керівництвом д.т.н. проф. Поркуян О.В. і представництвом в ньому керівників (або їх представників) кожного інституту й факультету.
  Відповідальні – проректори, директори інститутів, декани факультетів). Термін – 30.09.2014р.
 5. Завідувачам кафедр, керівнику центру дистанційного навчання взяти під особливий контроль якісні та кількісні показники забезпечення навчального процесу дистанційними курсами дисциплін.
  Термін – вересень 2014р.
 6. Організувати облік діяльності всіх учасників навчального процесу з оглядом на своєчасність щомісячної подачі звітів про роботу навчально-допоміжного та викладацького складу в бухгалтерію університету.
  Відповідальні – керівники структурних підрозділів. Термін – протягом навчального року.
 7. В межах дистанційної форми підготовки використовувати модульний принцип викладання дисциплін навчального плану з урахуванням індивідуалізації навчання.
  Відповідальні – завідувачи кафедр, декани факультетів, директори інститутів. Термін – протягом навчального року.
 8. Для максимального забезпечення виконання робочих навчальних планів всіх напрямів підготовки та спеціальностей дозволити здійснювати оперативну зміну порядку викладання дисциплін та окремих їх розділів без порушення логіки послідовності їх вивчення.
  Відповідальні – завідувачи кафедр. Термін – протягом навчального року.
 9. При читанні дисциплін за модульним принципом передбачити можливість оперативного перенесення контрольних заходів (заліків та іспитів) на сесійний період. За необхідністю допускається можливість проведення сесії один раз на навчальний рік.
  Відповідальні – завідувачи кафедр, декани факультетів, директори інститутів. Термін – протягом навчального року.
 10. З метою якісної підготовки статистичної форми звіту 2-3НК на початок 2014-2015 навчального року своєчасно підготувати дані по фактичному контингенту студентів всіх курсів і форм навчання.
  Відповідальні – декани факультетів, директори інститутів. Термін – 30.09.14р.
 11. Розробити норми часу для планування й обліку всіх видів робіт індивідуального плану науково-педагогічних працівників за технологіями дистанційного навчання.
  Відповідальні – проректори Дядичев В.В., Осенін Ю.І., Бузько І.Р. Термін- вересень 2014 року.
 12. Здійснювати підведення підсумків роботи з організації навчального процесу за дистанційною фомою навчання кафедр, факультетів, інститутів з використанням принципу змагання та подальшого розповсюдження кращого досвіду.
  Відповідальні – проректори, керівник центру дистанційного навчання. Термін виконання- щомісячно.
 13. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на першого проректора.
  Проголосовано одноголосно.
 14. В.о. вченого секретаря                                               проф. Бузько І.Р.

  Інформацію можна отримати за наступними адресами:

  1. e-mail: uni.snu.edu@gmail.com
  2. сайт університету: snu.lg.ua